Logo

होलीको रौनक काठमाडौंमा यस्तो देखियो : विदेशी पर्यटक पनि रंगमा रंगिए (फोटो फिचर)काठमाडौँ । सामाजिक सद्भाव, मित्रता र प्रेमको पर्व फागुपूर्णिमा आज एकापसमा रंङ खेलेर हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ । राजधानी काठमाडौ लगायत देशका विभिन्न शहर बजार र गाउँघरका चोकहरुमा आज उमंगपूर्वक फागु खेल्नेको भीड लागेको छ ।

फाल्गुण शुक्लअष्टमी तिथिमा विधिपूर्वक ठड्याइको फागूको चीर आज पूर्णिमाका दिन दाह गरिएपछि आपसमा फागु खेल्ने चलन छ ।

फागुको सम्बन्ध दैत्यराज हिरण्यकश्यपुको पौराणिक कथासँग सम्बन्धित छ । दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु शिवभक्त थिए तर उनका छोरा प्रल्हाद भने विष्णुभक्त भए । यसमा पिता हिरण्यकश्यपु छोराप्रति क्रुद्ध भए ।

आगोबाट समेत नजल्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रल्हाद काखमा लिई दन्केको आगोमा पसेर प्रल्हादको बध गर्ने प्रयास गर्दा पनि प्रल्हाद जीवीतै रहेका थिए । दुष्ट स्वभावी होलिका जलेको र भक्त प्रल्हाद सकुशल रहेको खुशियालीमा आपसमा रंग खेलेर हर्षपूर्वक होली पर्व मनाउन थालिएको पौराणिक प्रसंग पाइन्छ ।

काठमाडाैँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरुले समेत होली मनाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय युवाहरुसँग होली मनाएर रमाईलाे गरिरहेका छन् । सबै तस्वीर  : रासस

sf7df8f}Fsf] lqrGb| Sofk;sf ljwfyL{x? xf]nLdf /dfpFb} . t:jL/ M rGb|snf If]qL,sf7df8f}F,/f;;
sf7df8f}Fsf] jfg]Zj/df xf]nL v]Nb} o’jfx? . t:jL/ M rGb|snf If]qL,sf7df8f}F,/f;;
sf7df8f}Fsf] sf]6]Zj/df xf]nLsf] kmf]6f] lvrfpFb} o’jfx? . t:jL/ M rGb|snf If]qL,sf7df8f}F,/f;;
sf7df8f}Fsf] lqrGb| Sofk;sf ljwfyL{x? xf]nLdf gfrufg ub}{ . t:jL/ M rGb|snf If]qL,sf7df8f}F,/f;;
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
kmfu’ k”l0f{dfsf lbg a’waf/ j;Gtk’/ b/af/ If]qdf ljleGg /+usf] xf]nL v]n]/ /dfpb} :jb]zL tyf ljb]zL ko{6s . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

प्रतिक्रिया दिनुहोस्