उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लामा भारी हिमपात (फोटोफिचर)

काठमाडौं, १९ पुस ।  पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभावले देशभरको मौसममा बदली भएको छ । मौसमको बदलीसँगै उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छ ।

हिमपातका कारण धेरै स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएको छ । कतै बाटो अवरुद्ध छ भने कतै गाउँ नै सम्पर्कबिहीन छ । तर हिमपातका दृश्य हेर्नलायक छन् । डाँडाकाँडा हिउँले ढाकेर सेताम्य भएका छन् ।

हिउँ खेल्न हिउँ परेका स्थानमा जाने पर्यटकको संख्या बढेको छ । तर, स्थानीयले भने हिमपातले दैनिक क्रियाकलाप नै प्रभावित भएको भन्दै आफूहरुका लागि सास्ती भएको बताएका छन् ।

बैतडीमा हिमपातले जनजीवन प्रभावित भएको छ । जुम्लामा यस बर्ष दोस्रो पटक हिमपातभएको छ । शुक्रवार जुम्लामा बिहानैदेखि हिमपात भएको हो । हिमपातसँगै अत्यधिक चिसो समेत बढेकोले यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोका कारण स्थानीयबासी घरबाहिरको काममानिस्कन सकेका छैनन् ।

तीन दिनदेखि बादल लागेको जुम्लामा हिमपात भएपछि यातायात, शैक्षिक संस्थाहरु, प्रभावितभएका छन् । चिसोले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् । जुम्लाको तापक्रम माइनस डिग्रीमा सेल्सियस भन्दा तल भइरहेको हावापानी फिल्ड कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । दैलेखमा बिहीवार साँझदेखि परेको अविरल बर्षा संगै हिमपातका कारण सुर्खेत दैलेख सडक खण्डको गुराँसेमा सडक अबरुद्ध भएको छ ।

दोलखाको कालिञ्चोक क्षेत्रमा दोस्रो पटक हिमपात भएको छ । यो बर्ष पहिलो पटक मंसिर २७ गते हिमपात भएको कालिञ्चोकमा शुक्रवार दिउँसोबाट फेरि हिमपात भएको हो। हिमपातसंगै चरिकोट र आसपासका क्षेत्रबाट हिउँ खेल्न आउनेहरूको संख्या बढेको छ।

lxpFn] ;]tfDa] ufpF
afh’/f, !* k’; . laxLaf/ b]lvsf] ef/L lxdkftsf sf/0f ;6]8faf6 b]lvPsf] afh’/fsf] uf}d’n ufpFkflnsf–% kl8sf]8 If]q . t:jL/ M u+u/fh kl08t, /f;;
lxpFn] ;]tfDa] ufpF
afh’/f, !* k’; . laxLaf/ b]lvsf] ef/L lxdkftsf sf/0f ;6]8faf6 b]lvPsf] afh’/fsf] uf}d’n ufpFkflnsf–% kl8sf]8 If]q . t:jL/ M u+u/fh kl08t, /f;;
a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf lxdkft
a}t8L, !* k’; . a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf ePsf] ef/L lxdkft . b’O{ lbgb]lv df};ddf cfPsf] kl/jt{g a}t8L;lxt ;’b”/klZrdsf kxf8L lhNnfdf lxdkft x’Fbf hghLjg k|efljt ePsf] 5 . t:jL/ M ljgf]b l;+x lji6, /f;;
a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf lxdkft
a}t8L, !* k’; . a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf ePsf] ef/L lxdkft . b’O{ lbgb]lv df};ddf cfPsf] kl/jt{g a}t8L;lxt ;’b”/klZrdsf kxf8L lhNnfdf lxdkft x’Fbf hghLjg k|efljt ePsf] 5 . t:jL/ M ljgf]b l;+x lji6, /f;;
a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf lxdkft
a}t8L, !* k’; . a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf ePsf] ef/L lxdkft . b’O{ lbgb]lv df};ddf cfPsf] kl/jt{g a}t8L;lxt ;’b”/klZrdsf kxf8L lhNnfdf lxdkft x’Fbf hghLjg k|efljt ePsf] 5 . t:jL/ M ljgf]b l;+x lji6, /f;;
a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf lxdkft
a}t8L, !* k’; . a}t8Lsf] ;tafFem If]qdf ePsf] ef/L lxdkft . b’O{ lbgb]lv df};ddf cfPsf] kl/jt{g a}t8L;lxt ;’b”/klZrdsf kxf8L lhNnfdf lxdkft x’Fbf hghLjg k|efljt ePsf] 5 . t:jL/ M ljgf]b l;+x lji6, /f;;
x]lnKof8 8fF8fdf k/]sf] lxpF
a}t8L, !* k’; M
a}t8Lsf] ;taFfeml:yt x]lnKof8 8fF8fdf k/]sf] lxpF . ef/L lxdkft ePsf sf/0f oxfFsf] hghLjg si6s/ ePsf] 5 . t:jL/M ljgf]b l;+x lji6÷/f;;
x]lnKof8 8fF8fdf lxdkft
a}t8L, !* k’; M
a}t8Lsf] ;taFfeml:yt x]lnKof8 8fF8fdf ePsf] lxdkft . t:jL/M ljgf]b l;+x lji6÷/f;;
lxpFdf /dfpFb} cfGtl/s ko{6s
a}t8L, !* k’; M
ef/L lxdkft ePsf] a}t8Lsf] ;taFfeml:yt x]lnKof8 8fF8fdf z’qmaf/ lxpFdf /dfpFb} cfGtl/s ko{6s . t:jL/M ljgf]b l;+x lji6÷/f;;
x]lnKof8 8fF8fdf lxdkft
a}t8L, !* k’; M
a}t8Lsf] ;taFfeml:yt x]lnKof8 8fF8fdf ePsf] lxdkft . t:jL/M ljgf]b l;+x lji6÷/f;;
vKt8sf] lemu|fgfdf lxdkft
8f]6L, !* k’; M
8f]6Lsf] k’jL{rf}sL ufpFkflnsf;Fu} hf]l8Psf] vKt8 lemu|fgfdf k/]sf] lxdkft . lxdkftn] lr;f] a9]kl5 :yfgLosf] hghLjg k|efljt ag]sf] 5 . t:jL/ M ljdnaxfb’/ lji6÷/f;;
vKt8sf] lemu|fgfdf lxdkft
8f]6L, !* k’; M
8f]6Lsf] k’jL{rf}sL ufpFkflnsf;Fu} hf]l8Psf] vKt8 lemu|fgfdf k/]sf] lxdkft . lxdkftn] lr;f] a9]kl5 :yfgLosf] hghLjg k|efljt ag]sf] 5 . t:jL/ M ljdnaxfb’/ lji6÷/f;;

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE